Inloggen P&O medewerkers

Visie

De samenwerkende schoolbesturen van Noord Limburg en Noordoost Brabant hebben de notitie 'kader voor mobiliteit' opgesteld. In dit kader worden de uitgangspunten en werkwijze voor het op te zetten mobiliteitscentrum beschreven. Dit kader vormt de basis voor verdere samenwerking.
Het mobiliteitscentrum is het middel om vacatures, boventallig personeel en mobiliteitswensen van onderwijspersoneel bij alle besturen te koppelen en passende 'matches' te realiseren.
Mobiliteit dient in deze situatie twee doelen, namelijk personeel/school in beweging te krijgen en samen de problemen opvangen binnen mogelijke bezuinigingen en/of krimp. Door de focus op de vrijwillige mobiliteit te leggen ontstaat een positief klimaat onder personeel en scholen ten aanzien van het willen veranderen van baan.
Het doel van vrijwillige mobiliteit is om de kwaliteit van het onderwijs (loopbaanontwikkeling) te verbeteren en om de druk op ontslag en/of de gedwongen mobiliteit (verplichte overplaatsing) weg te nemen. Daarnaast wordt gepoogd om jonge talenten de ruimte te geven.

In de toekomst kan mogelijk behoefte ontstaan aan een uitgebreidere uitwerking van het mobiliteitscentrum. Het mobiliteitscentrum kan dienen als impuls voor de realisering van loopbaanbeleid, levensfasegericht personeelsbeleid, loopbaanontwikkeling en begeleiding bij re-integratietrajecten.
Ook biedt het kansen om nieuwe jonge leerkrachten te vinden en te binden, zeker met het oog op de toekomstige personele tekorten.

IDEE heeft tot doel:
  • het bieden van een flexibele schil van personeel rond de scholen;
  • het adequaat regelen van vervangingen;
  • het bevorderen van de mobiliteit van personeelsleden van partijen;
  • het verbeteren† van de samenwerking† tussen partijen bij werving en selectie van nieuw personeel† alsmede het sneller en adequaat herbezetten van vacatures;
  • het stimuleren van de regionale werkgelegenheid in het primair onderwijs;
  • het verminderen van (financiŽle) risico's voor partijen;
  • het werven en binden van (toekomstige) medewerkers;
  • het bieden van continuÔteit voor schoolorganisaties door interim management;
  • het optimaliseren van de procedures en taakbelasting inzake de vervangingspools;
  • de bezettingsgraad van de invallers en vervangingen te verhogen.